Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа   

2019-06-24
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ...
2019-03-23
АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ САЛБАР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ САЛБАР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...
2018-11-12
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ...
2018-10-09
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ...
2018-07-05
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ...
2018-06-14
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ...
2018-02-23
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...
2017-08-22
2016-11-19
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Тус цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 23/01 “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр, стратеги төлө...
2016-11-05
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд,байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах...
2016-06-06
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР
Тус газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар тус газрын Авлигын эсрэг хууль, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус салбар зөвлөлийг байгуулж, ...
Бусад